Kā uzmudināt sevī paļāvību uz Dievu?

Baznīcas durvis ir atvērtas ne tikai labajiem vai šķietami labajiem, vai tiem, kuri sevi uzskata par labiem, bet visiem cilvēkiem, jo Dievs visiem dāvā savu žēlsirdību un piedošanu – norādīja pāvests trešdienas vispārējās audiences laikā. Baznīcas durvis ir atvērtas sevišķi tiem, kurus mēdz uzskatīt vai kuri paši sevi uzskata par „sliktajiem”, jo „Baznīca ir žēlsirdība”. Šajā žēlastības laikā esam aicināti paturēt prātā, ka nav itin nekā tāda, kas mūs varētu šķirt no Kristus mīlestības (sal. Rom 8, 39). Vienīgais nosacījums ir tas, lai mēs ar nožēlu tuvotos Jēzum un mestos Viņa apskāvienos.

28. septembra katehēzes mācībā Francisks pievērsās Jēzus dāvātajai piedošanai pie krusta. Pirms savas nāves Kristus teica: „Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara” (Lk 23,34). Tie nebija tikai vārdi, bet tie bija vārdi, kas īstenojās konkrētā piedošanas aktā. Blakus Jēzum pie krusta atradās divi laupītāji, no kuriem viens tiek saukts par „labo laupītāju”. Pirmais vērsās pie Jēzus ar apvainojumiem, izmisumā saukdams: „Vai tad tu neesi Kristus? Izglāb pats sevi un mūs!” (Lk 23, 39). Pāvests atzina, ka šis izmisuma pilnais sauciens liecina par cilvēka lielajām bailēm no nāves. Šis laupītājs un apkārtējie nesaprata Jēzus upura noslēpuma jēgu. Jēzus palika pie krusta. Mēs visi zinām, ka nav viegli „palikt pie krusta”, pie mūsu mazajiem ikdienas krustiem – teica Svētais tēvs. Jēzus palika pie krusta, lai mūs izglābtu. Pie krusta atklājās Viņa varenība un pie krusta Viņš dāvāja mums piedošanu. Francisks uzsvēra, ka Dievs dāvā pestīšanas dāvanu visiem bez izņēmuma. Tāpēc Žēlsirdības jubilejas gads ir žēlastības laiks visiem – labajiem un ļaunajiem, veselajiem un slimajiem. Pāvests turpināja: „Tam, kurš ir pienaglots pie slimnīcas gultas, kurš ir ieslodzīts cietumā, visiem, kuri ir ierauti karā, es saku: Skatieties uz Krucifiksu! Dievs ir ar jums, paliek ar jums pie krusta un dāvā jums visiem sevi kā Pestītāju. Ļaujiet Evaņģēlija spēkam pārņemt jūsu sirdi, mierināt jūs, dot jums cerību un dziļu pārliecību, ka neviens nav izslēgts no Viņa piedošanas”.

Runājot par „labo laupītāju”, Francisks atgādināja, ka viņa vārdi ir brīnišķīgs nožēlas paraugs. Tā ir ļoti kodolīga „katehēze”, kas palīdz mums iemācīties lūgt Jēzum piedošanu. „Labais laupītājs” ar saviem vārdiem vispirms atklāj, ka „bīstas” Dieva. Tās nav bailes, bet bērna bijība pret savu Tēvu. Bez tam, viņš parāda, kāds ir pamatnosacījums tam, lai cilvēkā pamostos pilnīga paļāvība un uzticēšanās Dievam. Šis pamatnosacījums ir apziņa, ka Dievs ir visvarens un bezgala labs – uzsvēra pāvests. Pēc tam, viņš apliecina, ka Jēzus ir nevainīgs, un atklāti atzīst pats savu vainu. Tātad, Jēzus atrodas pie krusta, lai būtu līdzās vainīgajiem, un caur šo tuvību, Viņš dāvā tiem pestīšanu. Augstajiem priesteriem un pirmajam laupītājam tas ir ieļaunojums, bet „labajam laupītājam” tas ir ticības avots. Tā šis „labais laupītājs” kļūst par Dieva žēlastības liecinieku: Dievs mani tik ļoti mīl, ka atdod par mani savu dzīvību. Šī vīra ticība ir Kristus žēlastības auglis. Viņa acis saskata Krustā sistajā Dieva mīlestību pret viņu pašu, nabaga grēcinieku. Visbeidzot, „labais laupītājs” lūdz Jēzu pieminēt viņu savā valstībā (sal. Lk 23, 42). Viņš ar paļāvību uzrunā Jēzu vārdā, tādā veidā apliecinot to, ko šis vārds izsaka, un proti: „Kungs glābj”. Francisks atzina, ka šis notiesātais uz nāvi ir kristieša, kurš uzticas Jēzum, paraugs. Jēzus mums šodien dāvā pestīšanu. „Šodien tu būsi ar mani paradīzē” (Lk 23,43). Katehēzes noslēgumā Svētais tēvs aicināja ticīgos dienas laikā bieži jo bieži vērsties pie Jēzus un vienkārši piesaukt Viņa vārdu „Jēzu”, „Jēzu”.

Uzrunājot atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests atgādināja, ka 29. septembrī Baznīca svinēs svēto Erceņģeļu – Miķeļa, Gabriela un Rafaela svētkus. Mums jāapzinās, ka viņi ar savu neredzamo klātbūtni ir mums līdzās. Tāpēc esam aicināti lūgt, lai tie katru mirkli atgādina mums par Dieva klātbūtni, atbalsta mūs cīņā ar ļauno un vada mūs pa drošiem dzīves ceļiem. Tā kā uz tikšanos ar Svēto tēvu bija ieradusies grupa no darba atlaisto Bazilikatas reģiona strādnieku sava bīskapa vadībā, tad Svētais tēvs pasaulei piekodināja, ka vairs nedrīkst palielināties bezdarbnieku skaits. Sveicot Romas diecēzes delegāciju, viņš norādīja, ka no 2. līdz 8. oktobrim notiks Ģimenes nedēļai veltīti pasākumi, un apsolīja, ka iedegs par visām ģimenēm lāpu, kas ir Romas un visas pasaules ģimeņu mīlestības simbols.

Audiences laikā Francisks vērsās pie sabiedrības ar aicinājumu darīt visu iespējamo, lai aizstāvētu Alepo civiliedzīvotājus, un apelēja pie to sirdsapziņas, kuri ir atbildīgi par bombardēšanām, atgādinot, ka viņiem nāksies atskaitīties Dieva priekšā. Pāvests apliecināja, ka ir garīgi vienots un lūdzas par Sīrijas iedzīvotājiem, un izteica dziļas sāpes un raizes par notiekošo Alepo pilsētā, kur mirst bērni, vecie ļaudis, slimnieki, jaunieši, visi tās iedzīvotāji.

J. Evertovskis / VR

Komentēt

Book your tickets